Σχετικά με τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος:Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές
Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει
έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
.    Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
.    Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την
ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα
22/02/2021 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021.Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση,
είναι οι ακόλουθες:
.    να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην
έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. Δείτε
τους επιλέξιμους ΚΑΔ
.    να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό
της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί
πελάτες,
.    να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην
έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο
διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
.    οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον
κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί
100% στον κύκλο εργασιών τους.
.    να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
.    το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση,
να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον
οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)   πριν από την
ημερομηνία ένταξης της πρότασης. (De Minimis).Επιλέξιμες δαπάνες:Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών –
λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία
ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια,
οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η
απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση
απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι
το κόστος για ένα έτος.
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και
την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code
readers, εκτυπωτές, κλπ.).Λογισμικό
1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος
e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών
συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει
λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και
ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη
δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service
(SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση
απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το
κόστος για ένα έτος.
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Για το λογισμικό
το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου
είναι 100%.Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι
επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην
επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Χρονοδιάγραμμα Δράσης:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης.

Σε ενδιαφέρει; Κλείσε δωρεάν συνάντηση εδώ!